print | close
Ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi / Zhongguo yi xue ke xue yuan. Ji sheng chong bing yan jiu suo.-- Vol.1, no.1 (1983) -  Vol.4, no.4 (1986) -.-- Shanghai ISSN 1000-1808
Center Code    BR15.1
Center Name Biblioteca de Ciências Biomédicas --- Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Collections  1984 2(3); 1986 4(2-3)