imprimirimprimir | fechar    
Iyo Kizai Kenkyujo hokoku / Tokyo Ika Shika Daigaku. Iyo Kizai Kenkyujo.-- (1967) -  (1998) -.-- Tokyo ISSN 0082-4739