printprint | close    
Zhongguo ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi / Zhongguo yu fang yi xue ke xue yuan. Ji sheng chong bing yan jiu suo.-- (1987) -.-- Shanghai ISSN 1000-7423

 
Full Text For subscribers of electronic - Controlled access by IP and password
URL http://www.jsczz.cn/EN/article/showOldVolumn.do
Available since    1983
Full Text not available
URL https://www.oriprobe.com/journals/zgjscxyjscbzz.html
Available since    1983