imprimirimprimir | fechar    
Zhongguo ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi / Zhongguo yu fang yi xue ke xue yuan. Ji sheng chong bing yan jiu suo.-- (1987) -.-- Shanghai ISSN 1000-7423

 
Texto Completo Para assinantes do formato eletrônico - Acesso controlado por IP e senha
URL http://www.jsczz.cn/EN/article/showOldVolumn.do
Disponível a partir de    1983
Texto Completo Não disponível
URL https://www.oriprobe.com/journals/zgjscxyjscbzz.html
Disponível a partir de    1983