printprint | close    
Arukoru kenkyu to yakubutsu izon.-- (1981) -  (1995) -.-- Kyoto ISSN 0389-4118