Portal of Journals on Health Sciences

Portal of Journals on Health Sciences

print version print version
Ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi / Zhongguo yi xue ke xue yuan. Ji sheng chong bing yan jiu suo.-- Vol.1, no.1 (1983) -  Vol.4, no.4 (1986) -.-- Shanghai ISSN 1000-1808
Shortened Title Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi.
Variant Titles 1. Chi Sheng Chung Hsueh Yu Chi Sheng Chung Ping Tsa Chih
2. Chi sheng ch'ung hsueh yu chi sheng ch'ung ping tsa chih
3. Journal of parasitology & parasitic diseases
ISSN 1000-1808
Responsibility Mention Zhongguo yi xue ke xue yuan. Ji sheng chong bing yan jiu suo
City Shanghai Country CN
Publication Initiated in 1983
Publication Closed since 1986
 
Continue as Zhongguo ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi
 
Thematic area CIENCIAS DA SAUDE
Subjects PARASITOLOGIA
Title indexed in INDEX MEDICUS
MEDLINE
PUBMED
SECS Number (Bireme) 12767
SeCS Catalog's Holdings  SeCS Catalog's Holdings