Portal of Journals on Health Sciences

Portal of Journals on Health Sciences

print version print version
Zhonghua er bi yan hou ke za zhi / Zhonghua yi xue hui.-- (1953) -  (2004) -.-- Beijing ISSN 0412-3948
Shortened Title Zhonghua Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi.
Variant Titles 1. Chung Hua Erh Pi Yen Hou Ko Tsa Chih
2. Chung-hua erh pi yen hou k'o tsa chih
3. Zhonghua er-bi-yanhouke zazhi
4. Chinese journal of otorhinolaryngology
ISSN 0412-3948
Responsibility Mention Zhonghua yi xue hui
Publisher Er bi yan hou ke xue hui
City Beijing Country CN
Publication Initiated in 1953
Publication Closed since 2004
 
Continue as Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi
 
Thematic area CIENCIAS DA SAUDE
Subjects OTORRINOLARINGOLOGIA
Title indexed in INDEX MEDICUS
MEDLINE
PUBMED
SECS Number (Bireme) 12751