imprimirimprimir | fechar    
Likarska sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorovia Ukrainy.-- (1992) -.-- Kyiv ISSN 1019-5297